بله بله - توفان

 

بشنویم.....

 

بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله یار عاشقم انگار
پرسیدی عاشقم بله بله یار

ای یار ای یار عشق رو بیار
دوست دارم رو بگو دوسم بدار
با من برقص با من بخون
دوست دارم رو بگو با من بمون
با من برقص با من بخون
دوست دارم رو بگو با من بمون
چه زیبایی در چشم من
یه باغ گل دامن دامن
بستی رو نگاهم راه فرار

ای یار ای یار عشق رو بیار
دوست دارم رو بگو دوسم بدار
با من برقص با من بخون
دوست دارم رو بگو با من بمون

بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله یار عاشقم انگار
پرسیدی عاشقم بله بله یار

ستاره‌ها نور ندارن شب که می‌آد تو بیا
برق نگاهت رو بریز تو دامن ستاره‌ها
با من بخند با من بخون نگاه نکن به این و اون
خودت نمی‌بینی مگه که به‌ترم از دیگرون
آآآآآآآآآآآآآآه
یک نگاه پنهون هی هی
یک نگاه پیدا هی هی
اختیار من دست یک رویا هی هی
چه قشنگه این شرم و حیا

ای یار ای یار عشق رو بیار
دوست دارم رو بگو دوسم بدار
با من برقص با من بخون
دوست دارم رو بگو با من بمون

بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله یار عاشقم انگار
پرسیدی عاشقم بله بله یار

ستاره‌ها نور ندارن شب که می‌آد تو بیا
برق نگاهت رو بریز تو دامن ستاره‌ها
با من بخند با من بخون نگاه نکن به این و اون
خودت نمی‌بینی مگه که به‌ترم از دیگرون
آآآآآآآآآآآآآآه
یک نگاه پنهون هی هی
یک نگاه پیدا هی هی
اختیار من  هی هی
دست یک رویا هی هی
چه قشنگه این شرم و حیا

ای یار ای یار عشق رو بیار
دوست دارم رو بگو دوسم بدار
با من برقص با من بخون
دوست دارم رو بگو با من بمون

بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله یار عاشقم انگار
پرسیدی عاشقم بله بله یار

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید