روز اول - داریوش

 

 

گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
یادم رو ازسر به در کن چه بد کردم نکردم


روز اول گفته بودی ولی ازتو نشنیدم
توی آینه‌ی دی‌روز کاش‌کی فردا رو می‌دیدم
با تو عشق آمد و گم شد هرچه بود زیر و زبر شد
لحظه‌ها خالی و خسته زندگی بی‌هوده‌تر شد


گفتی ازعشقم حذرکن چه بد کردم نکردم
فکر آزار و خطر کن چه بد کردم نکردم

عشق اولین توبودی با تو من عشق رو شناختم
ای توعشق آخرینم رفتی و درد رو شناختم
با تو من عشق رو شناختم با تو من زندگی ساختم
ازکسی گلایه‌یی نیست اگه باختم به تو باختم

گفتی از عشقم حذر کن چه بد کردم نکردم

عشقم رو از سر بدر کن چه بد کردم نکردمهرکسی پس از تو آمد خلوت من روبه هم  زد
تو رو باز به یادم آورد اگر از عاطفه دم زد
هرکسی پس از تو آمد خلوت من روبه هم زد
سرنوشت من نبوده سرنوشتی که رقم زد

روز اول گفته بودی ولی از تو نشنیدم
توی آینه‌ی دی‌روز کاش‌کی فردا رو می‌دیدم
با تو عشق آمد و گم شد هر چه بود زیر و زبر شد
لحظه‌ها خالی و خسته زندگی بی‌هوده‌تر شد

گفتی ازعشقم حذر کن چه بد کردم نکردم

فکر آزار و خطر کن چه بد کردم نکردم

گفتی ازعشقم حذر کن چه بد کردم نکردم

عشقم رو از سر بدر کن چه بد کردم نکردم

 

 

بشنویم....