عاشقتم دوباره - توفان

 

 

بشنویم......

 

 

رو ابر پاره پاره رو سینه‌ی ستاره
برای تو نوشتم عاشقتم دوباره
به روی من گشودی درهای عشق و امید
پنجره‌های بسته وا شد به روی خورشید
گرمای سینه‌ی تو حریم پیکرم شد
آغوش مهربونت دوباره بسترم شد

رو ابر پاره پاره رو سینه‌ی ستاره
برای تو نوشتم عاشقتم دوباره
رفتی و از دل من عاشق‌تری ندیدی 
برگشتی عاشقونه به داد من رسیدی
گرمای سینه‌ی تو حریم پیکرم شد
آغوش مهربونت دوباره بسترم شد

لب‌ریز از تمنا در موج آرزوها
می‌گم نگیرش از من دوسش دارم خدایا
لب‌ریز از تمنا در موج آرزوها
می‌گم نگیرش از من دوسش دارم خدایا
گرمای سینه‌ی تو حریم پیکرم شد
آغوش مهربونت دوباره بسترم شد
گرمای سینه‌ی تو حریم پیکرم شد
آغوش مهربونت دوباره بسترم شد