بی‌خوابی - منصور

 

 

تو نیستی و شب اومده
بدون تو حالم بده
دوباره به سرم زده بی‌خوابی
بیا ببین شکستم رو
کاش‌کی بگیری دستم رو
گرفته جون خستم رو بی‌تابی
نموندنت مصیبته
یه ترس بی‌نهایته
من رو گرفته وحشت تنهایی
آشفتگی‌یه تو صدام
کاش خودت رو بذاری جام
فقط همین مونده برام رسوایی

زجری که بی تو می‌کشم کشنده است
مثله خوره تو جون لحظه‌هامه
رفتنت از پیش من مثله یه انتقامه
یه عالمه فکر و خیال منفی
نبودنت سوژه‌ی ترسیدنه
این که نشد زندگی
مرگ رو به چشم دیدنه
میون تاریکی این لحظه‌ها
من توی دنیای خودم اسیرم
با غصه‌ی رفتنت تا حد مرگ می رم
تو نیستی و شب اومده
بدون تو حالم بده
دوباره به سرم زده بی‌خوابی
بیا ببین شکستم رو
کاش‌کی بگیری دستم رو
گرفته جون خستم رو بی‌تابی
نموندنت مصیبته
یه ترس بی‌نهایته
من رو گرفته وحشت تنهایی
آشفتگی‌یه تو صدام
کاش خودت رو بذاری جام
فقط همین مونده برام رسوایی

یه فرصت دوباره از تو می‌خوام
یه فرصت کوچیک و عاشقونه
برای من یه گوشه‌یی تو دلت
کاش‌کی یه جای بخششی بمونه
کاش‌کی یه جای بخششی بمونه

بی‌خوابی

بی‌خوابی

دوباره قلب رو می بره
تیزی ترس و دل‌هره
دوباره غصه می‌خوره این عاشق
این روزگار شرم‌آوره
لحظه به لحظه بدتره
بی تو به سختی می‌گذره با هق هق
تو نیستی و شب اومده
بدون تو حالم بده
دوباره به سرم زده بی‌خوابی
بیا ببین شکستم رو
کاش‌کی بگیری دستم رو
گرفته جون خستم رو بی‌تابی
نموندنت مصیبته
یه ترس بی‌نهایته
من رو گرفته وحشت تنهایی
آشفتگی‌یه تو صدام
کاش خودت رو بذاری جام
فقط همین مونده برام رسوایی

 

 

بشنویم.....