بهونه - توفان

 

 

بشنویم......

 

دلم عاشقت شده از من نگیر بهوونه
عاشقی تموم شده تو این دور و زمونه
من رو از خودت نگیر بذار کنارت باشم
بذار عاشقت باشم تا این دلمو جوونه

تو که رفتی عزیزم دلم قرار نداره
بی‌تو این دل دیگه هیچ دل‌بر و یار نداره
تو که رفتی عزیزم دلم قرار نداره
بی‌تو این دل دیگه هیچ دل‌بر و یار نداره

همه می‌گن که رها کن عشقت رو رها کن
از میون عاشقا یه دل‌بری جدا کن
ولی من گوش نمی‌دم به حرفاشون عزیزم
جز تو یاری نمی‌خوام داشته باشم عزیزم
جز تو یاری نمی‌خوام داشته باشم عزیزم

تو بمون برام که زندگی برام بمونه
تو بخون برام که عاشقی یادم بمونه
تو بمون برام که زندگی برام بمونه
تو بخون برام که عاشقی یادم بمونه
تو برام زمزمه کن که شب بره صبح بیاد
حرف عاشقی بزن که این دلم جوونه
حرف عاشقی بزن که این دلم جوونه

همه می‌گن که رها کن عشقت رو رها کن
از میون عاشقا یه دل‌بری جدا کن
ولی من گوش نمی‌دم به حرفاشون عزیزم
جز تو یاری نمی‌خوام داشته باشم عزیزم
جز تو یاری نمی‌خوام داشته باشم عزیزم