غریبه - سیاوش قمیشی

 

 

بشنویم

 

خیلی غریبی واسه من
از چه شبی جدا شدی

از چه زمین خاک تو
لونه‌ی سایه‌ها شدی

کدوم غروب نشونی داد
شب از کدوم جاده بیای

از عاشقای ره‌گذر
نشونی منو بخوای

وقتی که حرف من نبود
کدوم صدا در تو نشست

کدوم ستاره پر کشید
تو چشمای تو نطفه بست

غریبه‌یی اما دلم
برای تو پر می‌زنه

برای پیدا کردنت
به هر شبی سر می‌زنه

ای غریبه خوش اومدی
به جشن ساده‌ی تنم

بیا که من به گریه‌هام
یه رنگ تازه می‌زنم