شب‌گریه - ابی

 

 

ساده بودی مثل سایه مثل شب‌نم رو شقایق
مثل لب‌خند سپیده مثل شب گریه عاشق
بی تو شب دوباره آینه روبه‌روی غم گرفته
پنجره بازه به بارون من ولی دلم گرفته
واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم
عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می‌سرودم
از تو می‌سرودم
وقت راهی شدن تو کفترا شعرهام رو بردن
چشام از ستاره سوختن من رو به گریه سپردن
رفتی و شب پر شد از من از من و دل‌واپسی‌ها
رفتی و من رو سپردی به زوال اطلسی‌ها
واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم
عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می‌سرودم
از تو می‌سرودم

 

 

بشنویم.....